Dyrepleier og hund

Lønnskartlegging

I tråd med våre forpliktelser etter likestillingsloven har vi gjennomført analyser av lønnsstrukturen, med spesielt fokus på å sikre rettferdig kompensasjon for våre ansatte. Lønnskartleggingen gir en oversikt over nøkkelresultatene fra årets lønnskartlegging, basert på kvantitative data og inkluderer samtlige ansatte innenfor .


Lønnskartleggingens omfang

Lønnskartleggingen er utført med omhu og inkluderer alle ansatte i organisasjonen. Vi har valgt å strukturere analysen i henhold til stillingsgrupper som er relevante for vår virksomhet. De identifiserte gruppene inkluderer klinikkledere, veterinærer, dyrepleiere, klinikkassistenter med og uten fagbrev. Denne inndelingen reflekterer vår forpliktelse til å identifisere og adressere eventuelle lønnsforskjeller innen sammenliknbare stillingskategorier.


Sammenlignbare stillinggrupper

Vår tilnærming til lønnskartlegging bygger på prinsippet om at likt arbeid og arbeid av lik verdi skal honoreres på en rettferdig måte. Vi anser de definerte stillingsgruppene som sammenliknbare enheter, der det utføres lignende arbeidsoppgaver og hvor kompetanse og erfaring er relativt likeverdige. Dette danner grunnlaget for en evaluering av lønnsnivået innad i organisasjonen.


Resultat

Resultatene fra årets lønnskartlegging viser at det ikke foreligger vesentlige ubalanser innenfor vår lønnsstruktur. Vi har ulike spesialområder innenfor veterinær-gruppen vår, noe som også fremkommer i årslønnen til enkelte av våre veterinærer. De lavest lønnede veterinærene er veterinærer som har fått innvilget å jobbe på midlertidig lisens, disse er alle per dags dato kvinner. Blant våre klinikkledere har vi stor variasjon i fra/til lønn. Dette gjenspeiles i bakgrunnen klinikklederne våre innehar. De høyest lønnede er veterinærer med spesialkompetanse, samt at noe av de har vært tidligere eiere av klinikken de er ansatt ved. 

Vi er glade for å rapportere at våre analyser indikerer en relativt rettferdig fordeling av lønnsressursene blant våre definerte stillingsgrupper. Dette reflekterer vår kontinuerlige innsats for å sikre like lønnsvilkår for sammenliknbare enheter. 

Gruppen av deltidsansatte er i stor grad studenter som søker en fleksibel arbeidstilnærming i samsvar med sine utdannelsesforpliktelser. Flere av våre deltidsansatte er også erfarne medarbeidere som har valgt redusert stilling av personlige årsaker. Denne inkluderende tilnærmingen til deltidsarbeid reflekterer vårt ønske om å imøtekomme ulike behov og livssituasjoner blant våre ansatte. Vi fortsetter å støtte våre deltidsansatte ved å tilby en balansert og tilpasset arbeidsplass, og vi verdsetter de unike perspektivene og bidragene de bringer til vårt fellesskap.

Selv om hovedfunnene er positive, erkjenner vi likevel behovet for å opprettholde årvåkenheten rundt lønnsstruktur og likestillingsprinsipper. Det er avgjørende å være proaktive for å forhindre mulige ubalanser over tid. I lys av dette vil vi fortsette å jobbe målrettede for å opprettholde og styrke vår likestillingsprofil.

Tallgrunnlag

Nedenfor foreligger tallgrunnlaget inndelt i stillingsgruppene som utfører likt arbeid og arbeid av lik verdi. I tabellen finner man andel totalt antall medarbeider pr. gruppe inndelt i andel kvinner og menn. Gjennomsnittslønn totalt og per kjønn er også oppgitt. Øvrige stillingsgrupper

I tillegg til de identifiserte sammenlignbare stillingsgruppene, har vi flere roller og ansvarsområder innenfor organisasjonen som ikke nødvendigvis lar seg sammenligne direkte med de nevnte kategoriene. Vi forstår viktigheten av å ivareta rettferdighet for alle ansatte, uavhengig av stillingstype. Derfor gjennomfører vi også analyser og vurderinger for øvrige stillingsgrupper for å sikre at lønnsstrukturen er rimelig og transparent for alle ansatte. Dette inkluderer et fokus på individuelle kompetanser, erfaring og bidrag til organisasjonen, og vi er forpliktet til å adressere eventuelle ubalanser som måtte oppstå også innenfor disse gruppene. Ved å opprettholde denne helhetlige tilnærmingen sikrer vi at våre lønnssystemer reflekterer vårt engasjement for likestilling og rettferdighet på tvers av hele organisasjonen.


Videre arbeid

Vår forpliktelse til likestilling og rettferdige lønnsvilkår fortsetter i årene fremover. Vi vil opprettholde regelmessige evalueringer av lønnsstrukturen, samt innføre nødvendige tiltak for å adressere eventuelle endringer i organisasjonen som kan påvirke lønnsfordelingen. 


Denne analysen reflekterer vårt engasjement for å skape et arbeidsmiljø preget av likestilling og rettferdighet. Det henvises for øvrig til konsernets redegjørelse på vår hjemmeside.