Hund som sitter bamse

Likestilling og diskriminering

Likestilling og diskriminering

Tilstand for kjønnsfordeling i selskapet

IVC Evidensia måler kjønnsbalansen hver måned. Veterinærbransjen er veldig kvinnedominert, og Evidensia har en kjønnsfordeling på 95% kvinner og 5% menn. Denne fordelingen er omtrent det samme for Veterinærer og for Dyrepleiere og Klinikkassistenter. 

For lokale ledere har vi pr. utgangen av 2021 25 kvinnelige ledere og 3 mannlige ledere. For toppledergruppen har vi 3 kvinner og 2 menn. 

Evidensia har en policy på at vi i utgangspunktet har fulltidsstillinger (100%), dersom ansatte ønsker å ha deltidsstillinger kan de få det. Det er likevel en liten grad av deltidstillinger, disse er oftest besatt av studenter som ønsker praksis ved siden av studiet. Disse tallene er stort sett stabile i forhold til tidligere år.

Vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering

Evidensia har nulltoleranse for trakassering og mobbing. En av Evidensias kjerneverdier er We care – det betyr at alle våre ansatte skal oppleve at dere arbeidshverdag er god, forutsigbar og trygg. Dette betyr også at vi bryr oss om dyr og mennesker, vi holder det vi lover og behandler hverandre med respekt.

Interne policyer

Vi har egne policyer som alle ansatte skal lese og forplikte seg til. Fra policyen om likestilling, mangfold og trakassering vises det til følgende tekst: 

«Konsernet har et lovbestemt og moralsk ansvar å fremme like muligheter, eliminere rettsstridig diskriminering og sørge for gode forhold mellom viktige likestillingsdeler.

De fleste land har lovgivning som krever likestilling av karakteristika som alder, funksjonshemming, kjønn, rase, religion eller tro, seksuell orientering, kjønnsskifte, graviditet og barsel. Noen land har andre krav, og flere detaljer finnes på slutten av dokumentet. Dette dokumentet handler om å forsikre at vi etterlever lovverk, men det viktigere momentet er å fremme de kulturelle og moralske verdiene som våre medarbeidere og klienter fortjener.

I samsvar med Prinsipp 1 i våre Etiske Retningslinjer, «Respekt for Mennesker og Dyr», fremmer vi like muligheter, og vi respekterer og erkjenner mangfoldet blant medarbeidere som jobber i IVC Evidensia, samt klienter og andre interessenter som tilhører det større miljøet vi jobber med.

Likestilling og mangfold er viktige faktorer som bidrar til styrke og fortsatt vekst for enhver virksomhet. Konsernet fokuserer på å anerkjenne prestasjonene og verdien til hver enkelt, og har derfor som mål å skape et miljø hvor alle blir verdsatt, hvor talent nyttes fullt ut og organisatoriske mål oppnås gjennom prinsippet om inkludering»

For å sikre at alle ansatte (både nyansatte og andre ansatte) setter seg inn i disse policyene, er det utarbeidet egne e-læringsprogrammer, som alle ansatte må gjennomgå og bestå en egen test. Vi overvåker og følger opp at dette blir gjort. 

Lik lønn, kompetanseutvikling og goder

Vårt likestillingsarbeid bygger på våre etiske retningslinjer og ulike policyer. Med utgangspunkt i det faktum at bransjen i sin helhet har en veldig ujevn kjønnsfordeling, så er vi i samarbeid med tillitsvalgte enige om at spesielt lønnsnivået skal være likt for alle ansatte, uansett kjønn. Det er i dag ikke vesentlige forskjeller i lønn mellom kvinner og menn i de ulike stillingskategoriene. 

Det jobbes spesielt for tilrettelegging for at begge kjønn kan kombinere arbeid og familieliv, og at alle skal ha like muligheter til kompetanseutvikling. 

En del av IVC Evidensia

Vi er en del av et større konsern, basert i UK. IVC Evidensia utvikler og beslutter policyene og de nasjonale organisasjonene gjennomfører og implementerer dette. Det er også laget e-læringsprogrammer som alle ansatte skal gjennomføre, og de må bestå en egen test. 

Ledergruppe og AMU er gjort kjent med kjønnsfordeling og likestillingsarbeidet. 

Vi gjennomfører årlig medarbeiderundersøkelse der trakassering og diskriminering er ett av spørsmålene. 

Følgende risikoer for diskriminering og hindre for likestilling kan oppstå: 

  • Studier for veterinærer og dyrepleiere er til hinder for kjønnsfordelingen. Det er et faktum at mer enn 90% av de som utdannes i dag er jenter/kvinner. Dette er et hinder for kjønnslikestilling.
  • Vi jobber likevel på en slik måte at vi ansetter menn dersom søkerne ellers er like i forhold til kvalifikasjoner og erfaring. 
  • Fra våre medarbeiderundersøkelser opplever de fleste ansatte at vi er en trygg arbeidsplass og at trakassering ikke forekommer. En del ansatte opplever likevel at det kan være vanskelig å kombinere arbeid og familieliv/omsorgsoppgaver, selv om flesteparten mener at vi tilrettelegger på en god måte. 
  • De fysiske forholdene ved våre arbeidsplasser er godt tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne, men vi ser at arbeidets karakter er slik at svaksynte og blinde ikke kan jobbe som veterinærer med operasjoner og kliniske inngrep. Vi er et mangfoldig sammensatt arbeidsmiljø, med ansatte fra flere forskjellige land, etnisitet, religion, seksuell legning og livssyn. IVC Evidensia har i tillegg en egen sosial gruppe for LHBTIQ – personer. 
  • Igangsatte tiltak er egne e-læringsprogram for alle ansatte, medarbeiderundersøkelser for alle ansatte og tiltak som imøtekommer de områder vi scorer lavt på lokalt.

Vi forventer at økt fokus på policyer og holdninger i forhold til likestilling, mangfold og trakassering gir en positiv effekt på arbeidsmiljø og mangfoldet blant våre ansatte. 

Evidensia har avvikende regnskapsår, så dette arbeidet vil gi flere resultater i neste årsmelding fra selskapet.