Leptospirose hos hund

Leptospirose er en sykdom vi kan vaksinere våre hunder mot. Vi vaksinerer hundene våre for å beskytte dem mot sykdom. Sykdommer som valpesyke, parvovirus og smittsom leverbetennelse er vanligst å vaksinere mot i Norge. Det er imidlertid noen mer valgfrie vaksiner det kan være nyttig å kjenne til. Her kan du finne ut om hunden din i så fall burde vaksineres mot sykdommen leptospirose.

Leptospirosebakterien trives godt i vann, og sprer seg med urin fra smittede dyr

Leptospirose-bakterien

Leptospirose er en infeksjonssykdom forårsaket av bakterien Leptospira interrogans. Både mennesker, hunder og andre dyr kan få leptospirose. Bakterien trives godt i vann, og sprer seg med urin fra smittede dyr, mest vanlig er rotter og andre gnagere. Både mennesker og hunder kan smittes ved kontakt med infisert vann, eller med kontakt med urin fra syke dyr.

Leptospirose er en såkalt zoonose, det betyr at den kan smitte fra dyr til menneske. Vi har eksempel fra Norge der veterinæren har blitt smittet av en syk hund. På verdensbasis antar man at ca. 1 mill. mennesker får sykdommen hvert år, og at ca. 60.000 dør av den. Nærhet til fuktige områder og flom øker smitterisikoen.

Fakta om leptospirose

  • Kan smitte fra dyr til menneske
  • Forekommer over hele nesten verden
  • Fører til sykdom hos ca 1 mill. mennesker hvert år
  • Gir blant annet lever- og nyresvikt

Symptomer

Symptomene kommer ofte veldig akutt, og vil kunne ligne på mange andre sykdommer. Hundene kan oppkast, blodig diaré og bli markert slappe. De kan i tillegg få tegn på lever- og / eller nyresvikt i form av økt drikkelyst, økt urinering og gule slimhinner. Andre symptomer kan være betennelse i øynene, feber, buksmerter, pusteproblemer og blødninger.

Det som oftest gir grunn til mistanke, er funn av kraftig forhøyede lever- og nyreverdier på blodprøve. Det viser hvor viktig det er å ta blodprøver av syke hunder.

Symptomer på leptospirose

Undersøkelse og diagnostikk

Siden leptospirose kan smitte lett fra syk hund til menneske, er det viktig å få mistanke til diagnosen tidlig i forløpet. Da vil man iverksette strenge smitteverntiltak og starte intensiv behandling.

En alminnelig klinisk undersøkelse og en blodprøve kan gi mistanke. For sikker diagnostikk må urinen undersøkes for selve leptospirabakterien, og / eller antistoffer påvises i blod.

Behandling

Uten behandling kan leptospirose få et kronisk forløp og eventuelt dødelig utgang. Heldigvis virker antibiotika normalt sett godt. Dersom det er lever- og eller nyresvikt, vil hunden også trenge intensiv støtteterapi med væske intravenøst, og kanskje smertestillende. Det vil vanligvis være behov for innleggelse på dyresykehus om mulig. De første 1 – 2 døgnene etter påbegynt antibiotikakur kan hunden fortsatt skille ut bakterier, og streng hygiene er svært viktig for å unngå smitte til eiere, dyrlege og annet dyrehelsepersonell.

Ved intensiv behandling er prognosen avventende til god, men det avhenger noe av forløpet til sykdommen. Ved blødninger i lungene er prognosen dårlig.

Forekomst av leptospirose

Leptospirose er ikke så vanlig forekommende i Norge, men innenlands smitte kan skje. Undertegnede har sett slike tilfeller, hvorav det ene førte til at veterinæren ble syk og måtte legges inn på sykehus.

Det er langt vanligere med leptospirosesmitte i utlandet, og at norske hunder får med seg smitte på den måten.

Risiko for leptospirosesmitte er høyest ved:

  • Utenlandsreise
  • Aktivitet i stillestående vann
  • Flom
  • Mye gnagere, særlig rotter

Forebygging

Vaksinasjon er beste måte å forebygge leptospirose på. Siden det er lite leptospirose i Norge, anbefales ikke rutinemessig vaksinasjon av hunder som bare er i Norge. Dersom de skal til utlandet, vil det ofte være sterkt anbefalt med vaksinen, men det er ikke et absolutt krav fra Mattilsynet slik det var før. I Europa er det særlig i sør og øst at bakterien forekommer med høyest frekvens.

Leptospirosevaksine gis først to ganger med 4 ukers mellomrom, deretter en gang i året.

Å unngå å ha kontakt med stillestående vann som kan være forurenset med leptospirabakterien er en viktig måte å redusere smitterisikoen på. I tillegg vil alle generelle råd som vi alle kjenner godt om håndhygiene være nyttige.

Meldeplikt

Leptospirose er en meldepliktig sykdom i gruppe B. Her finner vi sykdommer som er alvorlige, og der systematisk bekjempelse er nødvendig for å redusere forekomsten. Veterinæren skal umiddelbart rapportere til Mattilsynet ved mistanke om eller påvist leptospirose. Salmonella og trikiner er eksempler på andre gruppe B-sykdommer.

Er du i tvil om din hund trenger beskyttelse mot leptospirose, kan du ta kontakt med din veterinær for en gjennomgang av hundens vaksinestatus og reiseplaner.

Symptomer på leptospirose er oppkast, diaré, feber, økt drikking og tissig og gule slimhinner